मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मिरा भाईंदर महानगरपालिका

शेवटचा बदल जुलै 30th, 2021 at 07:20 am

महानगरपालिका पदाधिकारी

अ.क्रसदस्याचे नावपदनाम
श्रीम.  ज्योत्स्ना जालींदर हसनाळेमहापौर
श्री. हसमुख मोहनलाल गहलोतउपमहापौर
श्री.दिनेश तेजराज जैनसभापती, स्थायी समिती
श्री. प्रशांत ज्ञानदेव दळवीसभागहृ नेता
श्री.प्रवीण मोरेश्वर पाटीलविरोधी पक्षनेता
सौ. वंदना मंगेश पाटीलसभापती, महिला व बालकल्याण समिती,
 सौ. सुनीता शशिकांत भोईरउपसभापती, महिला व बालकल्याण समिती
श्रीम.रकवी वैशाली गजेंद्रसभापती, प्रभाग समिती क्र. १
श्रीम. भूप्ताणी रक्षा सतीश  (शाह)सभापती, प्रभाग समिती क्र. २
१० श्रीम. कांगणे मीना यशवंतसभापती, प्रभाग समिती क्र. ३
११श्री. गजरे दौलत तुकारामसभापती, प्रभाग समिती क्र. ४
१२श्रीम. परमार हेतल रतिलालसभापती, प्रभाग समिती क्र. ५
१३ श्री. म्हात्रे सचिन केसरीनाथसभापती, प्रभाग समिती क्र. ६